ប្រកាសការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យនិងដេប៉ាតឺម៉ង់ចំណុះឱ្យមហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអប់រំនិងនវានុវត្តន៍ និងអង្គភាពកិច្ចការទូទៅនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

ប្រកាសការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យនិងដេប៉ាតឺម៉ង់ចំណុះឱ្យមហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអប់រំនិងនវានុវត្តន៍ និងអង្គភាពកិច្ចការទូទៅនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់អំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យនិងដេប៉ាតឺម៉ង់ ចំណុះឱ្យមហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអប់រំនិងនវានុវត្តន៍ និង អង្គភាពកិច្ចការទូទៅនៃ វ.ជ.អ. ដើម្បីធានាគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល...