គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ប្រព័ន្ធ​កិច្ចការពារ​កុមារ​ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៩

គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ប្រព័ន្ធ​កិច្ចការពារ​កុមារ​ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៩

គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ប្រព័ន្ធ​កិច្ចការពារ​កុមារ បាន​កំណត់​នូវ​សសរស្ដម្ភ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​សំខាន់ៗ​ចំនួន​៣ ដោយ​ផ្ដោត​ទៅលើ ការ​បង្ការ​និង​ទប់ស្កាត់ ការ​អន្តរាគមន៍ និង​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ឆ្លើយតប...