ផែនការ​គោល សម្រាប់​ការ​អប់រំ​បច្ចេកទេស​នៅ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ

ផែនការ​គោល សម្រាប់​ការ​អប់រំ​បច្ចេកទេស​នៅ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ

ផែនការគោលសម្រាប់ការអប់រំបច្ចេកទេស នៅមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមាន៖ យុទ្ធសាស្ត្រចំនួន ០៨ និងយុទ្ធសាស្ត្ររងចំនួន ២៤។ យុទ្ធសាស្រ្តទាំងនោះមានដូចជា៖ ការបង្កើតក្របខណ្ឌគតិយុត្តគាំទ្រប្រព័ន្ធ អប់រំចំណេះទូទៅ និងបច្ចេកទេស ការបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំចំណេះទូទៅ និងបច្ចេកទេស ការរៀបចំនិងការកែ...