ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​វិស័យ​អប់រំ ២០០៩-២០១៣

ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​វិស័យ​អប់រំ ២០០៩-២០១៣

នៅឆ្នាំ ២០០៨ រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិកាលទី ៤ របស់សភាជាតិបានពិនិត្យមើលឡើងវិញលើ ផែនការនានារបស់ខ្លួន ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអាទិភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាល ទី ២ ដោយរក្សាទុក “ការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ” ជាមុំទី ១ ក្នុងចតុកោណទី ៤ ដែលមាន “ការកសាង...