ផែនការ​សកម្មភាព​សម្រាប់​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការ​ពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន ២០១៩-២០២៣

ផែនការ​សកម្មភាព​សម្រាប់​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការ​ពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន ២០១៩-២០២៣

គោលនយោបាយ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅសាលារៀន ឆ្នាំ២០១៦ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្ត គោលនយោបាយ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅសាលារៀនឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈកិច្ច ពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើននៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានា។...
ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ ២០១៩-២០២៣

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ ២០១៩-២០២៣

ដើម្បី​កំណើន បង្កើត​ការងារ ធានា​សមធម៌ និង​ប្រសិទ្ធភាព ឆ្ពោះ​ទៅ​ប្រទេស​មាន​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ខ្ពស់...