របាយការណ៍​ស្តីពី​ដំណើរ​ការផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារបរិក្ខារ​បង្រៀននិង​រៀន​វិទ្យាសាស្រ្ត ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ទូទាំង​ប្រទេស

ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន និង​កីឡា បាន​និង​កំពុង​អនុវត្ត​គម្រោង​និង​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ សំដៅ​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​សេវា​អប់រំ ដែល​ជា​គោលនយោបាយ​ចម្បង​មួយ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ វិស័យ​អប់រំ​ឆ្នាំ ២០០៩-២០១៣ ។ ការ​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​សេវា​អប់រំ​...