ពិធី​ប្រគល់​សម្ភារបរិក្ខារ​បង្រៀន​និង​រៀន​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ទូទាំង​ប្រទេស

ពិធី​ប្រគល់​សម្ភារបរិក្ខារ​បង្រៀន​និង​រៀន​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ទូទាំង​ប្រទេស

កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២នេះ  ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​រៀបចំ​ពិធី​ប្រគល់​សម្ភារបរិក្ខារ​បង្រៀន​និង​រៀន​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ទូទាំង​ប្រទេស ក្រោម​អធិបតីដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​ឯកឧត្ដម អ៊ឹម សិទ្ធី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា...