សង្ខេប​របាយការណ៍​ពិនិត្យ​តាមដាន​ការ​អប់រំ​ជា​សកល ២០១៧-២០១៨

សង្ខេប​របាយការណ៍​ពិនិត្យ​តាមដាន​ការ​អប់រំ​ជា​សកល ២០១៧-២០១៨

របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកលឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ នេះ ធ្វើការវាយតម្លៃលើតួនាទី នៃគណនេយ្យភាព ក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំសកល សំដៅឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យដាក់ចេញក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាព (SDG) ទី ៤ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ ការធានានូវការអប់រំបរិយាប័ន្នប្រកបដោយ គុណភាព និងសមធម៌...