ការ​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា​អាជីព និង​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ការ​សិក្សា​ជំនាញ

ការ​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា​អាជីព និង​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ការ​សិក្សា​ជំនាញ

ឯកសារ«ការផ្តល់ប្រឹក្សាអាជីព និងព័ត៌មានស្តីពីការសិក្សាជំនាញ» នេះ គឺជាឯកសារដែលបាន ចងក្រងឡើង ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការអនុវត្តរបស់ក្រុមគ្រផ្តល់ប្រឹក្សាអាជីពនៅតាមគ្រឹះស្ថាន មធ្យមសិក្សា។ ខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងឯកសារនេះ ត្រូវបានបែងចែកជា ៥ ផ្នែកគឺ ទី១: ការស្គាល់ខ្លួនឯង ទី២:...