គោល​នយោបាយ​ស្តីពី ​សៀវភៅ​សិក្សា​ និង​មគ្គុទេសក៍​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល

គោល​នយោបាយ​ស្តីពី ​សៀវភៅ​សិក្សា​ និង​មគ្គុទេសក៍​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល

ការផ្តល់សៀវភៅសិក្សាគោល​ជាការគាំទ្រចំពោះគោលដៅទូទៅរបស់ការអប់រំ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាននិងមធ្យមសិក្សា តាមរយៈការផ្តល់សៀវភៅសិក្សាគោលសម្រាប់សិស្សនិងសម្រាប់គ្រូ  សៀវភៅអំណានបន្ថែមនិងសម្ភារឧបទេស។ល។...