គោលនយោបាយ ស្ដីពីសាលាមធ្យមសិក្សាធនធាន

គោលនយោបាយ ស្ដីពីសាលាមធ្យមសិក្សាធនធាន

គោលនយោបាយវិស័យអប់រំ បានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ (ESP)២០០៦.១០ និងកម្មវិធីគាំទ្រវិស័យអប់រំ (ESSP) ២០០៦.១០ មានមូលដ្ឋាន មកពីយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ និងគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ និងកម្មវិធីគាំទ្រវិស័យអប់រំ...