ឯកសារ ស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រ​កំណែទម្រង់​វិស័យ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ២០១៨-២០២៣

ឯកសារ ស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រ​កំណែទម្រង់​វិស័យ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ២០១៨-២០២៣

ការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នីតិកាលទី៦...
ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ ២០១៩-២០២៣

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ ២០១៩-២០២៣

ដើម្បី​កំណើន បង្កើត​ការងារ ធានា​សមធម៌ និង​ប្រសិទ្ធភាព ឆ្ពោះ​ទៅ​ប្រទេស​មាន​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ខ្ពស់...