គោលនយោបាយ ស្ដី​ពី កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ​និង​វិសហមជ្ឈការ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

គោលនយោបាយ ស្ដី​ពី កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ​និង​វិសហមជ្ឈការ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

គោលនយោបាយកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការក្នុងវិស័យអប់រំ មានគោល បំណងពង្រឹងការចូលរួម ការទទួលខុសត្រូវ ធានាតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ក្នុងការពង្រឹងយន្តការស្វ័យភាពគ្រឹះស្ថានសិក្សា សាធារណៈ និងរៀបចំធ្វើការផ្ទេរមុខងារ...