អំពីសិ្ថតិ និងសូចនាករអប់រំ

អំពីសិ្ថតិ និងសូចនាករអប់រំ

“ស្ថិតិអប់រំ” គឺជា​កម្រង​ព័ត៌មាន​ស្ថិត​​ជាមូលដ្ឋានដែលទិន្នន័យបានមកពីគ្រប់សាលារៀនសាធារណៈ​នៅ​កម្ពុជា​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ។ សៀវភៅស្ថិតិនេះមានព័ត៌មានអំពី សិស្ស, បុគ្គលិក, សៀវភៅសិក្សា, អគារ, ហរិក្ខារ, ហិរញ្ញប្បទាន...