គោលនយោបាយ ស្ដី​ពី សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី

គោលនយោបាយ ស្ដី​ពី សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី

គោលនយោបាយសាលារៀនជំនាន់ថ្មីនឹងផ្តល់សេចក្តីណែនាំលម្អិត សម្រាប់បុគ្គលិក អប់រំ សិស្សានុសិស្សឱ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីគោលវិធីរៀន និងបង្រៀនថ្មីៗ រាប់ទាំងវិធីរៀន ផ្អែកលើការស្គាល់បញ្ហា វិធីដោះស្រាយ និងវិធីរៀនបែបស្ថាបនា។ល។ ម្យ៉ាងវិញទៀតតាមរយៈ វិធីរៀនថ្មីៗទាំងនេះ...