គោលការណ៍​ប្រតិបត្តិ​ស្ដង់ដា (SOP) សម្រាប់​ដំណើរការ​សាលារៀន​ឡើង​វិញ​ក្នុង​បរិបទ​កូវីដ-១៩

គោលការណ៍​ប្រតិបត្តិ​ស្ដង់ដា (SOP) សម្រាប់​ដំណើរការ​សាលារៀន​ឡើង​វិញ​ក្នុង​បរិបទ​កូវីដ-១៩

គោលការណ៍​ប្រតិបត្តិ​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​ដំណើរការ​សាលារៀន​ឡើងវិញ​ក្នុង​បរិបទ​កូវីដ-១៩ ដែលបាន​រៀបចំ​ឡើង​នេះ មាន​វត្ថុបំណង​ណែនាំ​អំពី​វិធាន​នានា រួម​ទាំង​វិធាន​ការ​សុខាភិបាល ដើម្បី​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​អាច​រៀបចំ និង​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ដំណើរការ​ការ​បង្រៀន និង​រៀន​ឡើងវិញ...