គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី សុខភាព​សិក្សា

គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី សុខភាព​សិក្សា

គោលនយោបាយ​នេះ​មាន​គោលបំណង​រួម​ចំណែក​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​អប់រំ និង​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​សិក្សា​និង​បុគ្គលិក​អប់រំ​នូវ​លទ្ធភាព​ក្នុងការ​ទទួល​បាននូវ​សុខភាព​ល្អ និង​សុខុមាលភាព...