សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍ សម្រាប់​ការ​ជ្រើសរើស​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា និង​មុខ​ជំនាញ​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​កម្រិត​ឧត្ដម​សិក្សា

សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍ សម្រាប់​ការ​ជ្រើសរើស​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា និង​មុខ​ជំនាញ​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​កម្រិត​ឧត្ដម​សិក្សា

បច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទូទាំងប្រទេសមានចំនួន១១០ ក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋមានចំនួន ៤៣និងឯកជនចំនួន៦៧ដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្តចំនួន១៩ ។ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលស្ថិត ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន...