ស្តង់ដារ​គ្រឹះស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូបង្រៀន

ស្តង់ដារ​គ្រឹះស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូបង្រៀន

គ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន ជាមជ្ឈមណ្ឌលកសាងធនធានគ្របង្រៀនដែលជាអ្នកបន្ត កសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ អាស្រ័យដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលសព្វថ្ងៃនេះយើងមានគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនចំនួន២៦ ក្នុងនោះសាលាគរុកោសល្យ និង...