បញ្ញត្តិ​នៃ​ការ​ធានា​គុណភាព​អប់រំ កម្រិត​មត្តេយ្យ​សិក្សា និង​អប់រំ​ចំណេះ​ទូទៅ​នៅ​កម្ពុជា

បញ្ញត្តិ​នៃ​ការ​ធានា​គុណភាព​អប់រំ កម្រិត​មត្តេយ្យ​សិក្សា និង​អប់រំ​ចំណេះ​ទូទៅ​នៅ​កម្ពុជា

បញ្ញត្តិនៃការធានាគុណភាពអប់រំកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា និងអប់រំចំណេះទូទៅនៅកម្ពុជា នឹងធានាឲ្យបាននូវការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំ ដើម្បីលើកកម្ពស់ គុណភាព...