គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ការអប់រំបច្ចេកទេស

គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ការអប់រំបច្ចេកទេស

គោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍសិស្សមធ្យមសិក្សា ឱ្យមានសមត្ថភាពជំនាញបច្ចេកទេស មានគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយគុណធម៌ និងមានស្មារតី សហគ្រិនភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ...