គោលនយោបាយ ស្ដីពី ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្រង​សាលារៀន

គោលនយោបាយ ស្ដីពី ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្រង​សាលារៀន

ប្រព័ន្ធកម្រងសាលារៀន គឺជាយន្តការដែលជួយសម្របសម្រួលការងាររវាងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង សាលារៀន ។ ប្រព័ន្ធកម្រងសាលារៀនអាចមានដំណើរការល្អទៅបាន គឺអាស្រ័យ ទៅលើជំនឿទុកចិត្តរបស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និង នាយកសាលាដែលជាសមាសភាពសំខាន់បំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់...