ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ ២០១៩-២០២៣

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ ២០១៩-២០២៣

ដើម្បី​កំណើន បង្កើត​ការងារ ធានា​សមធម៌ និង​ប្រសិទ្ធភាព ឆ្ពោះ​ទៅ​ប្រទេស​មាន​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ខ្ពស់...