របាយការណ៍​សន្និបាត​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣

របាយការណ៍​សន្និបាត​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣

 ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​កន្លង​មក​នេះ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​បាន​អនុវត្ត​កម្មវិធី​នៃ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​​វិស័យ ​អប់រំ ២០០៩-២០១៣ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់​កាលទី២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​​នីតិកាល​ទី៤ នៃ​រដ្ឋសភា ដែល​បាន​ដាក់​ចេញ​ឱ្យ​អនុវត្ត...