ឯកសារ​គោល​​​សន្និបាត​​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​២០១៤

សន្និបាត​បូក​សរុប​ការងារ​អប់រំ យុវជន  និង​កីឡា ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១២-២០១៣ និង លើក​ទិស​ដៅ​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៣-២០១៤ ថ្ងៃ​ទី១៩-២០-២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៤ នៅ​វិទ្យា​ស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា ។ ថ្ងៃ​ទី​១: ទី១៩ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៤ សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍​ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួន...

កម្មវិធី​សន្និបាត​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​២០១៣

ថៃ្ងទី១ : ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ម៉ោង០៧:០០-០៧:៣០ សមាជិក សមាជិកានៃអង្គសន្និបាតអញ្ជើញដល់ ម៉ោង០៧:៣០-០៧:៤៥ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង   ភ្ញៀវកិតិ្តយសជាតិ និងអន្តរជាតិអញ្ជើញដល់ ម៉ោង០៨:០០ • លោកជំទាវម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា...
អំពីសិ្ថតិ និងសូចនាករអប់រំ

អំពីសិ្ថតិ និងសូចនាករអប់រំ

“ស្ថិតិអប់រំ” គឺជា​កម្រង​ព័ត៌មាន​ស្ថិត​​ជាមូលដ្ឋានដែលទិន្នន័យបានមកពីគ្រប់សាលារៀនសាធារណៈ​នៅ​កម្ពុជា​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ។ សៀវភៅស្ថិតិនេះមានព័ត៌មានអំពី សិស្ស, បុគ្គលិក, សៀវភៅសិក្សា, អគារ, ហរិក្ខារ, ហិរញ្ញប្បទាន...
របាយការណ៍​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៧-២០១៨ និង​ទិសដៅ​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៨-២០១៩

របាយការណ៍​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៧-២០១៨ និង​ទិសដៅ​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៨-២០១៩

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារតាមអនុវិស័យ និងការពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍សន្និបាតអប់រំ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពិនិត្យឡើងវិញ ពីសកម្មភាព និងចំណុចដៅរបស់សូចនាករបំពេញការងារគន្លឹះ។...
សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១៥-២០១៦

សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១៥-២០១៦

គោលនយោបា្តយក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ  ១- ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្រកបដោយសមធម៌ បរិយាបន្ននិងលើកកម្ពស់ឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា  ២- ធានាភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ...