សន្និបាតបូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៥-២០១៦ និង​ទិសដៅ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-២០១៧

សន្និបាតបូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៥-២០១៦ និង​ទិសដៅ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-២០១៧

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារតាមអនុវិស័យ និងការពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត ផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍សន្និបាតអប់រំ ដើម្បីជាមូល ដ្ឋានសម្រាប់ពិនិត្យឡើងវិញពីសកម្មភាព និងចំណុចដៅរបស់សូចនាករបំពេញការងារគន្លឹះៗ។...
សន្និបាតបូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៤-២០១៥ និង​ទិសដៅ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៥-២០១៦

សន្និបាតបូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៤-២០១៥ និង​ទិសដៅ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៥-២០១៦

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារតាមអនុវិស័យ និងការពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត ផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍សន្និបាតអប់រំ ដើម្បីជា មូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញពីសកម្មភាព និងចំណុចដៅរបស់សូចនាករបំពេញការងារគន្លឹះៗ។...
សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១៤-២០១៥

សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១៤-២០១៥

គោលនយោបាយក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ  ១- ធានាលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំប្រកបដោយសមធម៌  ២- លើកកម្ពស់គុណភាព និងភាពឆ្លើយតប  ៣-...
សមិទ្ធផល​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៤-២០១៥

សមិទ្ធផល​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៤-២០១៥

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាននិងកំពុងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ ២០១៤២០១៨ ដែលឆ្លើយតបនឹងកំណែទម្រង់ និងដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃ រដ្ឋសភា ដូចមានចែងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨។ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ...
ចំណាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នកស្រី​ ស្រី Anne Lemaistre ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​វិស័យ​អប់រំ​តំណាង​អង្គការ​​យូនេស្កូ ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៣-២០១៤

ចំណាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នកស្រី​ ស្រី Anne Lemaistre ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​វិស័យ​អប់រំ​តំណាង​អង្គការ​​យូនេស្កូ ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៣-២០១៤

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សន្និបាតអប់រំជាតិ តែងជួយជំរុញកិច្ចសន្ទនាស្តីពីវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេច បានក្នុងវិស័យអប់រំ និងអន្តរាគមន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធានាការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងសមធម៌។ សន្និបាតនេះគឺជាវេទិកាថ្នាក់ជាតិដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពី សមិទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈម...