ស្ថិតិ និង​សូចនាករ​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ឆ្នាំ​២០១៩

ស្ថិតិ និង​សូចនាករ​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ឆ្នាំ​២០១៩

សៀវភៅស្ថិតិ និង សូចនាករអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ឆ្នាំ២០១៩ ផ្តល់ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានអំពីកម្មវិធីអក្ខរកម្ម ក្រោយអក្ខរកម្ម ចូលរៀនឡើងវិញ សមមូលបឋមសិក្សា បំពេញវិជ្ជា បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងការងារមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងដៃគូអភិវឌ្ឍ។...
អំពីសិ្ថតិ និងសូចនាករអប់រំ

អំពីសិ្ថតិ និងសូចនាករអប់រំ

“ស្ថិតិអប់រំ” គឺជា​កម្រង​ព័ត៌មាន​ស្ថិត​​ជាមូលដ្ឋានដែលទិន្នន័យបានមកពីគ្រប់សាលារៀនសាធារណៈ​នៅ​កម្ពុជា​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ។ សៀវភៅស្ថិតិនេះមានព័ត៌មានអំពី សិស្ស, បុគ្គលិក, សៀវភៅសិក្សា, អគារ, ហរិក្ខារ, ហិរញ្ញប្បទាន...