គម្រោង​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​អប់រំ

គម្រោង​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​អប់រំ

គម្រោងមានគោលដៅពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំនៅតាមសាលារៀនដោយផ្តោតការគាំទ្រជាសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអប់រំ ២)ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន...