សេចក្ដីណែនាំលេខ ២១ ស្ដីពីការលេងល្បែង និងរបាំប្រជាប្រិយខ្មែរ ក្នុងឱកាសត្រៀមអបអរសាទរនិងថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសារធាណៈ និងឯកជន

សេចក្ដីណែនាំលេខ ២១ ស្ដីពីការលេងល្បែង និងរបាំប្រជាប្រិយខ្មែរ ក្នុងឱកាសត្រៀមអបអរសាទរនិងថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសារធាណៈ និងឯកជន

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៤ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រឡងនៅតាមគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៤ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រឡងនៅតាមគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣