លិខិតលេខ៩៨៨ ការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់បណ្ណារក្សដែលធ្វើការពីរវេននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ

លិខិតលេខ៩៨៨ ការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់បណ្ណារក្សដែលធ្វើការពីរវេននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ

គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដា (SOP) សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩

គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដា (SOP) សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបាននិងកំពុងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការ គ្រប់គ្រង បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ សិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ ចាប់តាំងពីរកឃើញករណីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩...