សេចក្កីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​(លើកទី២) ការផ្គត់ផ្គង់បោះពុម្ពឯកសារ ថវិកាឆ្នាំ២០២៣ ផ្នែកអបរំ ផ្នែកឧត្តមសិក្សា និងផ្នែកយុវជន និងកីឡា ជំពូក៦០ គណនី៦០០២​ អនុគណនី៦០០២៣ របស់អង្គភាពថវិការដ្ឋបាលកណ្ដាល

សេចក្កីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​(លើកទី២) ការផ្គត់ផ្គង់បោះពុម្ពឯកសារ ថវិកាឆ្នាំ២០២៣ ផ្នែកអបរំ ផ្នែកឧត្តមសិក្សា និងផ្នែកយុវជន និងកីឡា ជំពូក៦០ គណនី៦០០២​ អនុគណនី៦០០២៣ របស់អង្គភាពថវិការដ្ឋបាលកណ្ដាល

សេចក្កីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​(លើកទី២) ការផ្គត់ផ្គង់បោះពុម្ពឯកសារ ថវិកាឆ្នាំ២០២៣ ផ្នែកអបរំ និងផ្នែកយុវជន និងកីឡា ជំពូក៦០ គណនី៦០០២​ អនុគណនី៦០០២៣ របស់អង្គភាពថវិការដ្ឋបាលកណ្ដាល

សេចក្កីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​(លើកទី២) ការផ្គត់ផ្គង់បោះពុម្ពឯកសារ ថវិកាឆ្នាំ២០២៣ ផ្នែកអបរំ និងផ្នែកយុវជន និងកីឡា ជំពូក៦០ គណនី៦០០២​ អនុគណនី៦០០២៣ របស់អង្គភាពថវិការដ្ឋបាលកណ្ដាល