ព្រះរាជក្រឹតលេខ ១៤៤៩ ស្ដីពីការតម្លើងឋានន្ដរស័ក្ដិ និងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ នៃក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាដល់មន្រ្តីរាជការ

ព្រះរាជក្រឹតលេខ ១៤៤៩ ស្ដីពីការតម្លើងឋានន្ដរស័ក្ដិ និងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ នៃក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាដល់មន្រ្តីរាជការ

ព្រះរាជក្រឹត្យ​​ស្តីពី​ការ​តែង​តាំង​សមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កីឡា​កម្ពុជា

ព្រះរាជក្រឹត្យ​​ស្តីពី​ការ​តែង​តាំង​សមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កីឡា​កម្ពុជា

Related posts: ច្បាប់ ស្តីពី ការអប់រំ (2) ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការ​រៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃគណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​គាំពារ​និង​អភិវឌ្ឈ​កុមារ​តូច (2) ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ ត្រាស់​បង្គាប់ តាំង​ស៊ប់​ជូន​មន្ត្រី​រាជការ ១.៣៥៧ ​រូប របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា...
ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ ត្រាស់​បង្គាប់ តាំង​ស៊ប់​ជូន​មន្ត្រី​រាជការ ១.៣៥៧ ​រូប របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ទៅ​ក្នុង​ឋានន្តរសក្ដិ​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម

ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ ត្រាស់​បង្គាប់ តាំង​ស៊ប់​ជូន​មន្ត្រី​រាជការ ១.៣៥៧ ​រូប របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ទៅ​ក្នុង​ឋានន្តរសក្ដិ​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម

Related posts: ព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំង​សមាសភាព​របស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​គាំពារ និង​អភិវឌ្ឍ​កុមារ​តូច...
ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការ​រៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃគណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​គាំពារ​និង​អភិវឌ្ឈ​កុមារ​តូច

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការ​រៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃគណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​គាំពារ​និង​អភិវឌ្ឈ​កុមារ​តូច

Related posts: ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ ត្រាស់​បង្គាប់ តាំង​ស៊ប់​ជូន​មន្ត្រី​រាជការ ១.៣៥៧ ​រូប របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ទៅ​ក្នុង​ឋានន្តរសក្ដិ​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម (2) ព្រះរាជក្រឹត្យ​​ស្តីពី​ការ​តែង​តាំង​សមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កីឡា​កម្ពុជា...