ទស្សនាវដ្តី​កីឡា

ទស្សនាវដ្តី​កីឡា

សៀវភៅស្ថិតិ និងសូចនាករអប់រំ 2018-2019 ផ្តល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងសហគមន៍មត្តេយ្យសិក្សានៅកម្ពុជា។ ស្ថិតិ និងសូចនាករអប់រំបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការវិភាគស៊ីជម្រៅ...