ព្រះរាជក្រឹត្យ តាំងស៊ប់ជូនមន្ត្រីរាជការ ១៣៥៧រូប របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្ដិគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមនៃក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ តទៅ

ព័ត៌មានអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទាំងអស់


ឯកសារ និងអត្ថបទថ្មីៗ ទាំងអស់