សុន្ទរកថា ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀន ០៥ តុលា ២០២៣

ព័ត៌មានអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទាំងអស់


ឯកសារ និងអត្ថបទថ្មីៗ ទាំងអស់


ដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ